مرور: اخبار پزشکی

۱. پاور سیستم اولین مشکلی که اکثر نویسندگان دارن «عدم وجود پاور سیستمه». پاور سیستم، ستون و پایه‌ی یک داستان که…