مرور: اپلیکیشن

داکر چیست؟ داکر یک Container واحد استانداردی از نرم افزار است که در کنار کد اپلیکیشن، تمام ملزومات اجرای آن…