مرور: تمرین کردن کوتاه و مداوم برای ذهن بسیار بهتر از دوره های طولانی و نامنظم است،