مرور: روی تمام مهارت ها تمرکز داشته باشید: گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن.