مرور: سعی کنید متوجه شوید که به چه زبانی فکر می کنید. ( به انگلیسی فکر کنید )