مرور: علم روز دنیا

تعریف فناوری نانو نانو یک میلیاردم متر است و نام آن ازریشه یونانی «نانس» به معنی کوتوله می‌آید. خواص فیزیکی،…