مرور مطالب

مواردمصرف کلسی رام_د قرص کلسی رام_د(کلسیم_د)جهت پیشگیری ازکمبودکلسیم،پیشگیری ازاستئوپروزیس،osteomalacia و ricketsمصرف میشود. قبل ازاستفاده کلسیم_د درمواردزیرباپزشک مشورت نمایید: دربیماری هایی…