مرور: نانو تکنولوژی

نانو ربات ها ماشین های بسیار ریزی هستند که برای مقاصد متفاوتی مانند پزشکی و نظامی طراحی و ساخته می…

تعریف فناوری نانو نانو یک میلیاردم متر است و نام آن ازریشه یونانی «نانس» به معنی کوتوله می‌آید. خواص فیزیکی،…