مرور: نانو در پزشکی

نانو ربات ها ماشین های بسیار ریزی هستند که برای مقاصد متفاوتی مانند پزشکی و نظامی طراحی و ساخته می…