نویسنده: marziehgh

مقدمه یکی از مأموریت‌های آزمایشگاه ما توسعه، گسترش و ترویج یک دیدگاه واحد جدید از روان‌شناسی شخصیت بوده است، که به طور آزاد تحت عنوان «چارچوب سیستم‌های شخصیت» توضیح داده شده است و در ادامه در این سایت گزارش شده است. در بیشتر اواخر قرن بیستم، روانشناسی شخصیت اغلب به عنوان حوزه ای از “نظریه های بزرگ” رقیب در نظر گرفته می شد که توسط افرادی مانند زیگموند فروید، کارل یونگ، کارل راجرز و هانس آیزنک پیشنهاد شده بود، که اغلب با اعتبار تجربی ضعیف و روش های کمی برای حل تعارضات بین آنها در واقع، امروزه هنوز در بسیاری…

Read More