نویسنده: user243

آسیب های ورزشی Pfps سائیدگی پشت کشکک زانو مفاصل پشت کشکک زانو بصورت کلی ۲تاست ، ولی در واقعیت ۷تاست . مفاصل عجیب و غریب ۵عدد دیگر هستند . در زاویه۱۳۵درجه مفاصل عجیب غریب درگیر می شوند . در اسکات باید ۹۰درجه بنشینیم تا این مفاصل درگیر نشوند. لیگامنت های صلیبی و مینسک ها را آسیب میرساند . خم کردن بیش ازحد زانو در اسکات ، مینسک را درمعرض خطر قرار می دهد . عضله چهارسرران دراصل پنج سر است که یکی به مفصل زانو کمک میکند. پشت قدرت عضلات داخلی و خارجی ران باید ۱ به ۱ باشد…

Read More

انواع حرکات اسکوات پشت back squat هالتر پشت گردن اسکوات جلو front squat هالتر جلوی گردن اسکوات جعبه box squat نشستن روی جعبه یا نیمکت در مرحله نشستن Zerchey squat  هالتر روی دست ، روی آرنج ، دست ها روبروی شکم و سینه اسکوات میله landmine squat مانند اسکوات تی.بار ، سر تی.بار یا میله در دست ها و حرکت انجام می شود (دست روبروی سینه) اسکوات دمبل تک coblet squat داخل دمبل (زیر لبه دمبل) با دو دست گرفته میشود و حرکت انجام می شود (دست روبروی سینه) اسکوات سامو دمبل DB sumo squat  وسط دمبل(بصورت افقی با زمین)…

Read More

آناتومی کاربردی عضله پشت : عضلات سطحی(بالای پشت و پائین پشت) و عضلات عمقی بیشترین ضعف ورزشکاران در عضله ذوزنقه ای پائین است . عضله های مورب چندکاره اند مثل ذوزنقه ای بالا ؛ بالابرنده کتف مثل شراک . نزدیک کردن کتف به پشت و چرخش به طرف بیرون کتف (بطرف دستها مثل کول هالتر باز) عضله های صاف یک کاره اند . ذوزنقه ای میانی به اطراف می برد ، در قایقی تحریک  می گردد . ذوزنقه ای پائین(تحتانی) + پائین کشیدن کتف : در حالت خم ، نشر از روبرو ، پارالل {چرخش داخلی و پائینی کتف نزدیک…

Read More